NOVINKY O SPOLEČNOSTI PRODUKTY SLUŽBY ON-LINE POPTÁVKA KE STAŽENÍ KONTAKTY  

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona číslo 435/2004Sb., o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku číslo 518/2004, kterou se zákon provádí, a to odběrem zboží od spolupracujících firem, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.

Podle novely zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, dle §81 odst. 1, byla stanovena zaměstnavatelům povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4 %.

Při výpočtu a zjišťování celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců se zdravotním postižením a povinného podílu se používá průměrný přepočtený počet zaměstnanců.

Způsob tohoto výpočtu stanovuje vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti. Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru.

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném kalendářním roce zvýšeného o určité neodpracované hodiny a celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátků připadající v kalendářním roce na 1 zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu.

Celkový počet skutečně odpracovaných hodin se zvyšuje o neodpracované hodiny:

  1. v důsledku nemoci (dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské),
  2. v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
  3. v důsledku překážek v práci na straně zaměstnavatele,
  4. v důsledku překážek v práci na straně zaměstnance (pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy),
  5. v důsledku OČR (ošetřování člena rodiny, za které náleží podpora).

Výpočet se zaokrouhlí na 2 desetinná místa.

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnost novela výše uvedeného zákona o zaměstnanosti, dle ustanovení §81 odst. 3, která zavádí pro poskytovatele náhradního plnění roční limit pro poskytnutí výrobků a služeb ve výši 36násobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se ZPS v předchozím kalendářním roce.

Z toho vyplývá, že pro kalendářní rok 2012 činí roční limit 854 136 Kč bez DPH na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením. To znamená, že potenciál náhradního plnění je dán skutečným počtem osob se zdravotním postižením ve společnosti.

WORK PROTECT s.r.o., Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, info@workprotect.cz, www.workprotect.cz